Projekty

Stav Název projektu Garant Od Do Druh
Obhájený Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005) Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2005 2005 FRVŠ
Obhájený Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2008 2008 Jiný
Obhájený Konference Krajinné inženýrství 2009 Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2009 2009 Jiný
Podaný Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2008 -- FRVŠ
Podaný Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR. Ing. Alice Kozumplíková 2009 -- IGA
Podaný Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2009 -- Jiný
Podaný Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest. Ing. Lenka Ševelová 2010 2013 NAZV
Podaný Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2010 2013 OP
Podaný Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin. Ing. Lenka Ševelová 2010 -- Interní
Přijatý Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010) Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 2010 2010 FRVŠ
Přijatý Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010) Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 2010 2010 FRVŠ
Řešený Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování Ing. Petr Kupec, Ph.D. 1996 -- Jiný
Řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. 2005 2005 Jiný
Řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. 2005 2005 Jiný
Řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. 2005 2005 Jiný
Řešený Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. 2005 2005 Jiný
Řešený Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435) Ing. Ivan Černek 2005 2007 Jiný
Řešený Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2006 -- Jiný
Řešený Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2008 -- Jiný
Řešený Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství Ing. Tomáš Libosvár 2008 2010 GAČR
Řešený Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 2009 -- IGA
Řešený Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest. Ing. Lenka Ševelová 2009 2010 Jiný
Řešený Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2009 2009 FRVŠ
Řešený Platforma pro kulturní krajinu Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2009 -- OP
Řešený Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2009 2009 Jiný
Řešený Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině" Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2009 2009 FRVŠ
Řešený Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou Ing. Alice Kozumplíková 2009 -- IGA
Řešený Konference Rekreace a ochrana přírody Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2010 2010 Jiný
Řešený Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2010 -- FRVŠ
Ukončený Funkční integrace struktur lesních porostů Ing. Petr Kupec, Ph.D. 1999 2004 eTS VZ
Ukončený Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů Ing. Petr Kupec, Ph.D. 1999 -- eTS VZ
Ukončený Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2000 2001 Jiný
Ukončený Projekt Morava III Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2000 2002 Jiný
Ukončený Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2000 2000 Jiný
Ukončený Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2000 2000 Jiný
Ukončený Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2001 2001 FRVŠ
Ukončený Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2001 2001 Jiný
Ukončený Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2003 2006 Jiný
Ukončený Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (VaV-SE/640/5/03) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2003 2005 Jiný
Ukončený Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2005 Akt eTS VZ
Ukončený Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2006 Jiný
Ukončený Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2004 Jiný
Ukončený Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2005 Jiný
Ukončený Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2004 Jiný
Ukončený Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2004 FRVŠ
Ukončený Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2006 Jiný
Ukončený Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04) Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2004 2006 Jiný
Ukončený Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004 Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2005 2005 Jiný
Ukončený Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin Ing. Petr Kupec, Ph.D. 2005 2005 FRVŠ
Ukončený Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 ) Ing. Petr Hrůza, Ph.D. 2007 2007
Ukončený Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008) Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 2008 2008 IGA
Zamítnutý Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků" Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2009 2009 FRVŠ
Zamítnutý Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2010 2010 Interní
Zamítnutý Projekt stabilizace břehů nádrží doc. Ing. Dr. Miloslav Šlezingr 2010 2010 NAZV
Zamítnutý Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce Ing. Jitka Fialová, Ph.D. 2010 2010 GAČR